Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idiom
idiom
['idiəm]
danh từ
thành ngữ
đặc ngữ
cách biểu diễn, cách diễn đạt (của một nhà văn...)
Shakespeare's idiom
cách diễn đạt của Sếch-xpia


/'idiəm/

danh từ
thành ngữ
đặc ngữ
cách biểu diễn, cách diễn đạt (của một nhà văn...)
Shakespeare's idiom cách diễn đạt của Sếch-xpia

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idiom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.