Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idem
idem
['aidem]
danh từ, viết tắt là id.
cũng tác giả ấy, cũng cuốn sách ấy; cũng từ ấy
idem quod (viết tắt là i.q.)
cũng như
phó từ, viết tắt là id.
như trêncùng chữ ấy, như trên

/aidem/

danh từ, (viết tắt) id.
cũng tác giả ấy, cũng cuốn sách ấy; cũng từ ấy !idem quod
((viết tắt) i.q.) cũng như

phó từ, (viết tắt) id.
như trên

Related search result for "idem"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.