Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idealist
idealist
[ai'diəlist]
danh từ
(triết học) người duy tâm
người hay lý tưởng hoá; (mỉa mai) người mơ mộng không thực tế


/ai'diəlist/

danh từ
(triết học) người duy tâm
người hay lý tưởng hoá;(mỉa mai) người mơ mộng không thực tế

Related search result for "idealist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.