Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ideaed
ideaed
[ai'diəd]
Cách viết khác:
idea'd
[ai'diəd]
như idea'd


/ai'diəd/ (ideaed) /ai'diəd/

tính từ
có ý kiến, có nhiều ý kiến

Related search result for "ideaed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.