Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hypothetic
hypothetic
[,haipou'θetik]
Cách viết khác:
hypothetical
[,haipou'θetikəl]
tính từ
có tính cách giả thuyết


/,haipou'θetikəl/ (hypothetical) /,haipou'θetikəl/

tính từ
có tinh thần giả thuyết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hypothetic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.