Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
huyên thiên(cũng nói huyên thuyên) Talk nineteen to the dozen, palaver
    Huyên thiên suốt buổi To palaver for a whole morning (evening, afternoon)
    Kể chuyện huyên thiên To talk nineteen to the dozen
    Huyên thiên xích đế (thông tục) To talk through one's hat


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.