Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
homonymous
homonymous
[hɔ'mɔniməs]
Cách viết khác:
homonymic
[,hɔmə'nimik]
như homonymic


/,hɔmə'nimik/ (homonymous) /hɔ'mɔniməs/

tính từ
đồng âm (từ)

Related search result for "homonymous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.