Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
homesick
homesick
['houmsik]
tính từ
nhớ nhà, nhớ quê hương


/'houmsik/

tính từ
nhớ nhà, nhớ quê hương

Related search result for "homesick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.