Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
home-body
home-body
['houm,bɔdi]
danh từ
người chỉ ru rú xó nhà


/'houm,bɔdi/

danh từ
người chỉ ru rú xó nhà

Related search result for "home-body"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.