Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hindu

hindu
['hindu:]
Cách viết khác:
Hindoo
['hindu:]
danh từ
người Hindu (Ấn-độ)
người theo đạo Ấn
tính từ
Hindu, (thuộc) người Hindu; (thuộc) người theo đạo Ấn
(thuộc) Ấn-độ


/'hin'du:/ (Hindoo) /'hin'du:/

danh từ
người Hindu (Ân-ddộ)
người theo đạo Ân

tính từ
Hindu, (thuộc) người Hindu; (thuộc) người theo đạo Ân
(thuộc) Ân-ddộ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hindu"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.