Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
high-flier
high-flier
['haiflaiə]
Cách viết khác:
high-flyer
['haiflaiə]
danh từ
người nhiều tham vọng
người viển vông


/'haiflaiə/ (highflyer) /'hai'flaiə/

danh từ
người nhiều tham vọng
người viển vông

Related search result for "high-flier"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.