Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hexose
hexose
['heksous]
danh từ
(hoá học) Hexoza


/'heksous/

danh từ
(hoá học) Hexoza

Related search result for "hexose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.