Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heterogenesis
heterogenesis
[,hetərou'dʒenisis]
danh từ
(sinh vật học) tính khác phát sinh


/,hetərou'dʤenisis/

danh từ
(sinh vật học) tính khác phát sinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "heterogenesis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.