Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
helvetian
helvetian
[hel'vi:∫jən]
tính từ
(thuộc) Thuỵ-sĩ
danh từ
người Thuỵ-sĩ


/hel'vi:ʃjən/

tính từ
(thuộc) Thuỵ-sĩ

danh từ
người Thuỵ-sĩ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.