Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
head up
head+up

[head up]
saying && slang
lead, manage
Rod will head up the project. He can get the job done.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.