Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
happy-go-lucky
happy-go-lucky
['hæpigou,lʌki]
tính từ
vô tư lự; được đến đâu hay đến đấy
to go through life in a happy-go-lucky fashion
sống vô tư lự được đến đâu hay đến đấy


/'hæpigou,lʌki/

tính từ
vô tư lự; được đến đâu hay đến đấy
to go through life in a happy-go-lucky fashion sống vô tư lự được đến đâu hay đến đấy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "happy-go-lucky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.