Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
handy-dandy
handy-dandy
[,hændi'dændi]
danh từ
trò chơi đố xem tay nào cầm một cái gì


/hændi'dændi/

danh từ
trò chơi đó xem tay nào cầm một cái gì

Related search result for "handy-dandy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.