Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hammer-throwing
hammer-throwing
['hæmə'θrouiη]
danh từ
(thể dục,thể thao) môn ném búa


/'hæmə'θrouiɳ/

danh từ
(thể dục,thể thao) môn ném búa

Related search result for "hammer-throwing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.