Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hữu hảo


[hữu hảo]
(từ cũ; nghĩa cũ) friendly
Quan hệ hữu hảo
Friendly relations(từ cũ; nghĩa cũ) friendly
Quan hệ hữu hảo Friendly relations


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.