Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hợp cẩn


[hợp cẩn]
(từ cũ; nghĩa cũ) Ritual sharing of the bridal cup of wine (on the wedding night).(từ cũ; nghĩa cũ) Ritual sharing of the bridal cup of wine (on the wedding night)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.