Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hổ thân


[hổ thân]
Be ashamed of one's condition.



Be ashamed of one's condition


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.