Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
học phiệt


[học phiệt]
Scholar-autocrat (who wants to monopolize scholar-lines, to suppress other's ideas for self-advancement).Scholar-autocrat (who wants to monopolize scholar-lines, to suppress other's ideas for self-advancement)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.