Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hết cả


[hết cả]
All and sundry, all without exception.
Làm sao bảo đảm cho hết cả mọi người đều đi học.
To try to make it possible for all and sundry to get education.All and sundry, all without exception
Làm sao bảo đảm cho hết cả mọi người đều đi học. To try to make it possible for all and sundry to get education


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.