Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hương ước


[hương ước]
Village regulation, village convention.



Village regulation, village convention


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.