Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hôn hít


[hôn hít]
to kiss and hug
Bà mẹ hôn hít con
The mother kissed and hugged her little childKiss and hug
bà mẹ hôn hít con The mother kissed and hugged her little child


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.