Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hè hụi


[hè hụi]
Try collectively to.
Hè hụi đẩy xe bò lên dốc
They tried collectivelly to push the cart up the slope.Try collectively tọ
Hè hụi đẩy xe bò lên dốc They tried collectivelly to push the cart up the slope


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.