Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ground speed
ground+speed
['graund'spi:d]
danh từ
(hàng không) tốc độ của máy bay trên đường băng


/'graund'spi:d/

danh từ
(hàng không) tốc độ trên đường băng (của máy bay)

Related search result for "ground speed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.