Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
green tea

green+tea
['gri:nti:]
danh từ
chè xanh


/'gri:nti:/

danh từ
chè xanh

Related search result for "green tea"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.