Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grain-sick
grain-sick
['greinsik]
danh từ
(thú y học) bệnh trướng da cỏ


/'greinsik/

danh từ
(thú y học) bệnh trướng da cỏ

Related search result for "grain-sick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.