Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
government

government
['gʌvnmənt]
danh từ
sự cai trị; quyền lực để lãnh đạo; chính quyền
weak, ineffectual, corrupt government
chính quyền yếu, bất lực, tham nhũng
central/local government
chính quyền trung ương/địa phương
cách thức hoặc hệ thống lãnh đạo; chính quyền
democratic government gradually took place of an all-powerful monarchy
chính thể dân chủ dần dần thay thế nền quân chủ chuyên chế
liberal, totalitarian, parliamentary government
chính thể tự do, chuyên chế, đại nghị
(the Government) cơ quan bao gồm những người cai trị một đất nước; nội các; chính phủ
the Government of the Democratic Republic of Vietnam
chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
to form/lead a government
lập/lãnh đạo chính phủ
the Government welcomes the proposal
chính phủ hoan nghênh đề nghị ấy
the Government are discussing the proposal
chính phủ đang thảo luận lời đề nghị
in government
cầm quyền; chấp chính
The Labour Party was in government from 1964 to 1970
Công đảng cầm quyền từ năm 1964 đến năm 1970
tính từ
a government department, grant, publication
một bộ, khoản tài trợ, ấn phẩm của chính phủ
government policies, money, ministers
các chính sách, tiền bạc của chính phủ, các bộ trưởng trong chính phủ
government-controlled industries
các ngành kỹ nghệ quốc doanh


/'gʌvnmənt/

danh từ
sự cai trị, sự thống trị
chính phủ, nội các
the Government of the Democratic Republic of Vietnam chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
to form a government lập chính phủ
chính quyền
central government chính quyền trung ương
local government chính quyền địa phương
chính thể
democratic government chính thể dân chủ
monarchic government chính thể quân chủ
bang; tỉnh (địa hạt dưới quyền cai trị của một viên thống đốc hoặc thủ hiến)
sự cai quản
under petticoat government dưới sự cai quản của vợ; dưới quyền phụ nữ
sự kiềm chế
government of oneself sự tự kiềm chế
(ngôn ngữ học) sự chi phối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "government"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.