Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
good-for-nought
good-for-nought
[,gudfənɔ:t]
Cách viết khác:
good-for-nothing
[,gudfə'nʌθiη]
như good-for-nothing


/'gudfə,nʌθiɳ/ (good-for-nought) /'gudfənɔ:t/
for-nought) /'gudfənɔ:t/

tính từ
vô tích sự, đoảng (người)

danh từ
người vô tích sự, người đoảng

Related search result for "good-for-nought"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.