Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goal-post
goal-post
['goulpoust]
danh từ
(thể dục,thể thao) cột khung thành, cột gôn
to move the goal-posts
thay đổi những điều kiện đã được chấp nhận để bàn bạc một vấn đề (hoặc thực hiện hành động nào đó)


/'goulpoust/

danh từ
(thể dục,thể thao) cột khung thành, cột gôn

Related search result for "goal-post"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.