Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giáo hội


[giáo hội]
Church
Giáo hội Anh
The Church of EnglandCongregation
Church
Giáo hội Anh The Church of England


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.