Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ghé vai


[ghé vai]
Shoulder one's share of responsibility for.
Ghé vai gánh vác việc công
To shoulder one's share of responsibility for public affairs.Shoulder one's share of responsibility for
Ghé vai gánh vác việc công To shoulder one's share of responsibility for public affairs


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.