Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gentleman-at-arms
gentleman-at-arms
['dʒentlmənət'ɑ:mz]
danh từ
vệ sĩ của nhà vua; quân ngự lâm


/'dʤentlmənət'ɑ:mz/

danh từ
quan ngự lâm

Related search result for "gentleman-at-arms"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.