Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gas constant


    Chuyên ngành kỹ thuật
hằng số (chất) khí
hằng số khí
hằng số khí ?
hằng số khí phổ biến
    Lĩnh vực: điện lạnh
hằng số chất khí
hằng số định luật khí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.