Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fundamental particle
fundamental+particle
[,fʌndə'mentl'pɑ:tikl]
danh từ
(vật lý) hạt cơ bản


/,fʌndə'mentl'pɑ:tikl/

danh từ
(vật lý) hạt cơ bản

Related search result for "fundamental particle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.