Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fruit-sugar
fruit-sugar
['fru:t,∫ugə]
danh từ
(hoá học) Fructoza


/'fru:t,ʃugə/

danh từ
(hoá học) Fructoza

Related search result for "fruit-sugar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.