Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fructuous
fructuous
['frʌktjuəs]
tính từ
sinh quả; có nhiều quả


/'frʌktjuəs/

tính từ
sinh quả; có nhiều quả

Related search result for "fructuous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.