Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
freedom ride
freedom+ride
['fri:dəm'raid]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc đi vận động chống phân biệt chủng tộc (bằng xe buýt, về miền Nam)


/'fri:dəm'raid/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc đi vậm động chống phân biệt chủng tộc (bằng xe buýt, về miền Nam)

Related search result for "freedom ride"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.