Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foundation-school
foundation-school
[faun'dei∫nsku:l]
danh từ
trường học được một quỹ tư cấp tiền


/faun'deiʃnsku:l/

danh từ
trường học được một quỹ tư cấp tiền

Related search result for "foundation-school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.