Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forint
forint
['fɔ:rint]
danh từ
đồng forin (tiền Hung-ga-ri)


/'fɔ:rint/

danh từ
đồng forin (tiền Hung-ga-ri)

Related search result for "forint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.