Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foregone
foregone
[fɔ:'gɔn]
động tính từ quá khứ của forego
tính từ
đã qua
đã định đoạt trước
dự tính trước, biết trước, tất nhiên, tất yếu


/fɔ:'gɔn/

động tính từ quá khứ của forego

tính từ
đã qua
đã định đoạt trước, không trình được
dự tính trước, biết trước, tất nhiên, tất yếu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "foregone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.