Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foppishness
foppishness
['fɔpi∫nis]
Cách viết khác:
foppery
['fɔpəri]
như foppery


/'fɔpəri/ (foppishness) /'fɔpiʃnis/

danh từ
tính công tử bột, tính thích chưng diện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.