Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fopling
fopling
['fɔpliη]
Cách viết khác:
fop
[fɔp]
như fop


/fɔp/ (fopling) /'fɔpliɳ/

danh từ
công tử bột

Related search result for "fopling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.