Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fop


/fɔp/ (fopling)

/'fɔpliɳ/

danh từ

công tử bột


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.