Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flotation
flotation
[flou'tei∫n]
Cách viết khác:
floatation
[flou'tei∫n]
như floatation


/flotation/

danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) flotation)
sự nổi; sự trôi
(hoá học) sự tách đãi
sự khai trương (một công ty); sự khởi công (một công việc)

Related search result for "flotation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.