Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fleur-de-lis
fleur-de-lis
['flə:də'li:]
Cách viết khác:
fleur-de-luce
['flə:də'lju:s]
flower-de-luce
['flauədə'lju:s]
danh từ, số nhiều fleurs-de-lis
(thực vật học) hoa irit
(số ít hoặc số nhiều) huy hiệu các vua Pháp; hoàng gia Pháp, nước Pháp


/fleur-de-lis/
de-luce) /'flə:də'lju:s/ (flower-de-luce) /'flauədə'lju:s/

danh từ, số nhiều fleurs-de-lis
(thực vật học) hoa irit
(số ít hoặc số nhiều) huy hiệu các vua Pháp; hoàng gia Pháp, nước Pháp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fleur-de-lis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.