Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flax/'flæks/

danh từ

(thực vật học) cây lanh

sợi lanh

vải lanh

!to quench smoking flax

(xem) quench


Related search result for "flax"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.