Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flagon
flagon
['flægən]
danh từ
bình, lọ
hũ (đựng rượu)


/'flægən/

danh từ
bình, lọ
hũ (đựng rượu)

Related search result for "flagon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.